0602315Creative Design V
ออกแบบนฤมิตศิลป์ 5
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0602314

Course Description
ศึกษาวิเคราะห์ผลงานเรขศิลป์ประเภทต่างๆ ที่มีความต่อเนื่องในองค์กร หน่วยงานสำนักงาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบเรขศิลป์ โดยฝึกออกแบบเรขศิลป์ ประเภทต่างๆในขั้นสูงขึ้น มีการศึกษานอกสถานที่ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215