0602314Creative Design IV
ออกแบบนฤมิตศิลป์ 4
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0602214

Course Description
ศึกษาและเปรียบเทียบผลงานเรขศิลป์ ด้านต่างๆเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบเรขศิลป์โดยเน้นลักษณะเฉพาะและเป็นพื้นฐานของการออกแบบเรขศิลป์ ตามกระบวนการวิชาชีพตลอดจนการเสนอผลงานเรขศิลป์ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215