0602313Creative Decoration II
มัณฑนศิลป์ 2
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ทั้งภายนอกและภายใน รวมไปจนถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการทางศิลปะที่สอดคล้องกับค่านิยมของสังคมปัจจุบัน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215