0602312Creative Industial Arts II
ศิลปะอุตสาหกรรม 2
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกายแบบต่างๆและการจัดนิทรรศการในการแสดงแบบเสื้อทั้งไทยและต่างประเทศ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215