0602311Creative Crafts 2
หัตถศิลป์ 2
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาและฝึกปฏิบัติออกแบบเครื่องปั้นดินเผาตอบสนองความต้องการด้านความงามและประโยชน์ใช้สอยโดยใช้กรรมวิธีการทำต้นแบบแม่พิมพ์ การหล่อแบบกลวงและตันตกแต่งเคลือบเพื่อให้เกิดความชำนาญในการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215