0602310Research in Visual Arts/Creative Arts
การวิจัยทางทัศนศิลป์/นฤมิตศิลป์
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (2-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัยลักษณะต่างๆ การวางแผนงานวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและแสดงความคิดเห็น การทำเอกสารวิจัยและเสนอผลงานวิจัยเพื่อให้ใช้วิธีการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215