0602308Thai Art
ศิลปะไทย
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษางานศิลปะในประเทศไทยทั้งจิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย และพุทธศิลป์ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์เนื้อหา และโครงสร้างในงานศิลปะอันประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ รูปแบบ พุทธิปัญญา ตลอดจนการแสดงออกและคุณค่าที่ปรากฏในผลงานและผลต่อ
ความคิด ชีวิต และสังคมไทย


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215