0602307Visual Arts V
ปฏิบัติการทัศนศิลป์ 5
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0602305

Course Description
ศึกษาผลงาน หลัก และฝึกฝนปฏิบัติงานทัศนศิลป์ ด้านกรรมวิธีการถ่ายทอดที่สูงยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความสามารถในการถ่ายทอดรูปแบบ และเนื้อหาได้อย่างมีลักษณะเฉพาะตัว โดยพิจารณาการศึกษาและปฏิบัติการทัศนศิลป์เฉพาะทาง คือ จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ และศิลปะภาพ
ถ่ายวิจารณ์แนะนำเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54