0602305Visual Arts IV
ปฏิบัติทัศนศิลป์ 4
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0602208

Course Description
ศึกษาผลงาน หลัก และฝึกฝนปฏิบัติงานทัศนศิลป์ ด้านกรรมวิธีการถ่ายทอดจากแบบที่กำหนด เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดเชิงทักษะให้มีลักษณะให้มีลักษณะเฉพาะตัวในการแสดงออกของแต่ละบุคคโดยพิจารณาการศึกษาและปฏิบัติการทัศนศิลป์เฉพาะทาง คือ จิตรกรรม ศิลปะภาพ
ถ่าย ศิลปะภาพพิมพ์ และประติมากรรม


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51