0602304Computer for Design 1
คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ 1
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาประวัติและความเป็นมาของคอพิวเตอร์ หลักพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ภาษาทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเบื้องต้นที่นำมาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบ และศึกษากระบวนการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านกราฟิค อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกหัดการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปในงานออกแบบ
เน้นการนำไปออกแบบงานจริง 2 มิติ ศึกษาและปฏิบัติการสร้างข้อมูลด้านกราฟิคเพื่อถ่ายทอดเชื่อมโยงกับโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น เพื่อการใช้งานในระดับสูง


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215