0602214Creative Design III
ออกแบบนฤมิตศิลป์ 3
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาและสำรวจผลงานเรขศิลป์ในอดีตและปัจจุบันเพื่อบันทึกข้อมูลและแนวทางในการออกแบบ ฝึกหัดออกแบบเรขศิลป์ ด้านสิ่งพิมพ์ ด้านสิ่งแวดล้อม และเรขศิลป์ในวีดีโอ โทรทัศน์และภาพยนตร์ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215