0602210Creative Crafts 1
หัตถศิลป์ 1
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษารูปแบบของเครื่องปั้นดินเผาตะวันตก และตะวันออก ยุคสมัยต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบอย่างกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละยุคสมัย เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของเครื่องปั้นดินเผา 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215