0602209Creative Graphics 1
เรขศิลป์ 1
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบเรขศิลป์ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ ในงานออกแบบเรขศิลป์ ขั้นตอนต่างๆในการออกแบบกราฟฟิค ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์และกิจกรรมที่เหมาะสมขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์รูปแบบ งานโฆษณา ในรายล 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215