0602208Visual Arts III
ปฏิบัติทัศนศิลป์ 3
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาและฝึกฝนปฏิบัติงานทัศนศิลป์ ด้านการประสานกันของปัจจัยทางองค์ประกอบทัศนศิลป์เพื่อให้สร้างสรรค์รู้ปัญหาและสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาทางทัศนศิลป์ โดยเลือกความถนัดเฉพาะทาง คือ จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ หรือศิลปะภาพถ่าย 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54