0602207Printmaking I
ศิลปะภาพพิมพ์ 1
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาผลงาน หลัก และปฏิบัติการงานศิลปะภาพพิมพ์ คุณลักษณะและกระบวนการพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งการพิมพ์ไม้ การพิมพ์โมโนไทป์ แม่พิมพ์กระดาษ การพิมพ์คอลโลกราฟ การพิมพ์ซิลค์สกรีน เพื่อทำให้มีความรู้ความสามารถในการพิมพ์อันเป็นกระบวนการทางรีลีฟ วิจารณ์แนะนำเป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51