0602205Sculpture I
ประติมากรรม 1
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาผลงาน หลัก และฝึกปฏิบัติงานศิลปะด้านประติมากรรมขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาวิธีการปฏิบัติการด้วยดินเหนียว ดินน้ำมัน พลาสเตอร์ กระดาษแข็ง และไม้เนื้ออ่อน เป็นต้น เพื่อทำให้มีความรู้ ความสามารถในการแสดงออกถึงโครงสร้าง รูปทรง ปริมาตร พื้นระนาบที่ว่างและองค์ประ
กอบ ซึ่งอาศัยรูปทรงในธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญของการปั้นลักษณะนูนต่ำ นูนสูง และลอยตัว วิจารณ์แนะนำเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53