0602204Painting II
จิตกรรม 2
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาผลงาน หลัก และฝึกฝนปฏิบัติงานจิตรกรรมสีฝุ่นและอคริลิก โดยฝึกถ่ายทอดรูปทรง จากแบบหุ่นนิ่ง ภาพคนและทิวทัศน์นอกสถานที่ เพื่อทำให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดรูปแบบการวิเคราะห์รูปทรงและถ่ายทอดตามอารมณ์ความรู้สึกส่วนตน วิจารณ์แนะนำเป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54