0602106History of Art 2
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 2
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะในประเทศไทย และภูมิภาค โดยศึกษาศิลปะที่เกิดตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุครัตนโกสินทร์ในปัจจุบันเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงศิลปะยุคต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทย และเอเชียแปซิฟิค รวมถึงมีความสามารถในการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลงานศิลปะและอิทธิพลในยุคต่างๆได้


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54