0602104Design Fundamentals 2
ออกแบบมูลฐาน 2
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0602103

Course Description
ศึกษาและออกแบบสร้างงาน 3 มิติ และ 4 มิติ ที่มีระบบที่สามารถทดสอบได้และรูปแบบอิสระ พัฒนารูปแบบจากธรรมชาติ เรขาคณิตและรูปร่างอิสระ สามารถวิเคราะห์ผลิต และประเมินคุณค่าและประโยชน์ใช้สอย เพื่อไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ และสถาปัตยกรรมวิจารย์
แนะนำรายบุคคลและเป็นกลุ่ม


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215