0602103Design Fundamental 1
การออกแแบบมูลฐาน 1
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาความงามและระบบโครงสร้างในธรรมชาติ องค์ประกอบของศิลปะ การจัดองค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของการบรรยาย การแสดงออก และการตกแต่ง ของศิลปะที่เน้นประโยชน์ใช้สอย เน้นเหตุผลโครงสร้างและเน้นความงาม สร้างผลงานที่คิดอย่างมีระบบ ควบคุมและพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์งาน
2 มิติ อย่างครบถ้วน การวิจารณ์แนะนำเป็นรายบุคคลและกลุ่ม


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215