0601409Dance Skill VI
ทักษะนาฏยศิลป์ 6
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0601320

Course Description
การฝึกทักษะนาฏยศิลป์ที่มีองค์ประกอบสมบรูย์ด้วยบรรยากาศที่สมจริงที่สามารถเสนอต่อชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ ฝึกทักษะการแสดงเดี่ยวและการแสดงหมู่ เน้นความยกของทักษะนาฏยลีลา 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54