0601408Dance Analysis
นาฏยวิเคราะห์
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0601319

Course Description
ศึกษาหลักการทางทฤษฎี และการปฏิบัติรูปแบบของงานทางนาฏยศิลป์ ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานทางด้านนาฎยศิลป์ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54