0601403Form and Analysis
คีตลักษณ์และการวิเคราะห์
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาคีตลักษณ์ของดนตรี การเปรียบเทียบ คีตลักษณ์ของดนตรีลักษณ์ต่างๆ ของนานาชาติ และวิเคราะห์บทเพลง เพื่อประโยชน์ในการประพันธ์เพลงและการบรรเลง 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215