0601402Senior Project in Music/Dance
งานโครงการดุริยางคศิลป์/นาฏยศิลป์
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต6 (1-10-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาและปฏิบัติการโครงการดุริยางศิลป์หรือนาฏยศิลป์ด้วยการเสนอหัวข้อโครงการและจัดทำแผนงาน ดำเนินการปฏิบัติงานตามขั้นตอนจนได้ผลสัมฤทธิ์ตามระเบียบงานโครงการของคณะ และจัดการแสดงผลงานให้เหมาะสม กับเนื้อหาพร้อมเอกสารประกอบ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54