0601305Folk Music II
ดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน 2
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาเพลงลักษณะต่าง ๆ พร้อมแนวทางหลักการและวิธีการปฏิบัติดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน ฝึกปฏิบัติบทเพลงที่กำหนดให้ สามารถบรรเลงดุริยางคศิลป์พื้นบ้านขั้นสูงขึ้นได้ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215