0601303Theory and Harmony
ทฤษฎีและการเรียบเรียงเสียงประสาน
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการเรียบเรียงเสียงประสาน วิธีการเรียบเรียงเสียงประสานในแนวประสานเสียง 2 แนว 3 แนว และ 4 แนว รวมทั้งเคาน์เตอร์พอยท์และโฮโมโพนี ฝึกเขียนและบรรเลงตามแนวประสานเสียงอย่างง่ายและเทคนิคในขั้นสูงขึ้น 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215