0601301Music/Dance Business
ธุรกิจดุริยางคศิลป์/นาฏยศิลป์
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาการดำเนินงานทางธุรกิจ หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบธุรกิจ ธุรกิจประเภทต่างๆ องค์การธุรกิจ การจัดองค์การ และการบริหาร ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆเพื่อการดำเนินงานและการประเมินกิจกรรมทางธุรกิจ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215