0601212Western Dance I
นาฏยศิลป์ตะวันตก 1
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาแนวทาง หลักการและวิธีปฏิบัตินาฏยศิลปฺตะวันตก ฝึกปฏิบัติชุดการแสดงที่กำหนดให้สามารถปฏิบัตินาฏยศิลป์ตะวันตกขั้นพื้นฐานได้ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54