0601210Folk Dance I
นาฏยศิลป์พื้นบ้าน 1
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาแนวทางหลักการและวิธีปฏิบัตินาฏยศิลป์พื้นบ้าน ฝึกปฏิบัติชุดการแสดงที่กำหนดให้สามารถปฏิบัตินาฏยศิลป์พื้นบ้านได้ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54