0601209Choreography
นาฏยลีลา
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0601319

Course Description
ศึกษาหลักการและฝึกประดิษฐ์ท่านาฏยศิลป์ให้สัมพันธ์กับลีลาท่าท่างการเคลื่อนไหว และแสดงออกให้เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ มีการบันทึกและการแสดงเป็นผลงานที่นำเสนอได้ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54