0601207Western Music I
ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 1
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาเพลงแนวทางหลักการและวิธีการปฏิบัติดุริยางค์ตะวันตก ฝึกทักษะในบทเพลงที่กำหนดให้สามารถบรรเลงดุริยางคศิลป์ตะวันตกขั้นพื้นฐานได้ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215