0601204Music Composition
การประพันธ์เพลง
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาแนวทางและทฤษฎีการประพันธ์เพลงตามหลักของการประพันธ์เพลงต่างๆ ฝึกหัดการประพันธ์เพลง บันทึกบทเพลงและบรรเลงเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะในการประพันธ์เพลง 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215