0601202Aesthetic Philosophy
ปรัชญาสุนทรียศาสตร์
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาความหมาย ขอบเชต และความสัมพันธ์ของคุณค่าทางสุนทรียภาพกับการสร้างสรรค์ ทฤษฎีของรูปแบบ ทฤษฎีประสบการณ์ และทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ทางสุนทรียะ และสุนทรียศาสตร์ของวิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ และสถปัตยกรรม 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54