0601104Music/Dance Basic Skill
ทักษะดุริยางคศิลป์/นาฏยศิลป์พื้นฐาน
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาวิธีการฝึกทักษะทางด้านดุริยางคศิลป์ขั้นพื้นฐานทั้งกลุ่มเครื่องดนตรี ดีด สี ตี เป่า ฝึกทักษะทางนาฏยศิลป์พื้นฐาน การตีท่าทางนาฏยศิลป์ การเคลื่อนไหวร่างกายตามลักษณะธรรมชาติของการแสดงแต่ละประเภท 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54