0601103History of Music and Dance Arts
ประวัติศาสตร์ดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์ของโลกที่พบในแหล่งอารยธรรมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54