0601102Music and Dance Theory
ทฤษฎีดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของทฤษฎีดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์และวิวัฒนาการของอารยธรรมที่แสดงออกทางดุริยางคศิลป์และนาฎยศิลป์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54