0023030Indonesian Culture and Language
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้และทักษะการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ วิถัชีวิตและภูมิหลังของชาวอินโดนีเซีย ในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน


Knowledge and skills in using Bahasa Indonesia for basic communication,learning of tradition,arts,world views,ways of life,and background of Indonesia as a member of ASEAN
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215