0504725Qualitative Research
การวิจัยเชิงคุณภาพ
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ หลักการและวิธีการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ


Qualitative research methodologies, procedures and methods of data collection data analysis, writing research report, and the qualitative research evaluation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215