0204498Senior Project in Physics 2
โครงงานฟิสิกส์ 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต2 (0-6-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทำโครงงานตามเค้าโครงในวิชา 0204 497 โครงงานฟิสิกส์ 1 รายงานฉบับสมบูรณ์และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น


Working on the project in accordance with the project proposal 0204 497 Senior Project in Physics 1, submit a full report and give an oral presentation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51