0204497Senior Project in Physics 1
โครงงานฟิสิกส์ 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การค้นคว้างานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน พร้อมเสนอเค้าโครงของโครงงานโดยความ เห็นชอบของภาควิชา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำโครงงานต่อไปในรายวิชา 0204 498 โครงงานฟิสิกส์ 2


Literature search related to the project, submission of a project proposal approved by the department, preparations for the project study in 0204 498 Senior Project in Physics 2
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54