0204452Signal System Analysis
การวิเคราะห์ระบบสัญญาณ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัญญาณ ระบบ คอนโวลูชั่น สมการอนุพันธ์แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การแปลงลาปลาซและการวิเคราะห์ระบบแบบต่อเนื่องเชิงเวลา การแปลง Z และการวิเคราะห์ระบบแบบไม่ต่อเนื่องเชิงเวลา การวิเคราะห์สัญญาณแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องเชิงเวลา


Signal; systems; convolutions; difference and differential equations; The Laplace Transform and continuous-time system analysis; The Z-Transform and discrete-time system analysis; continuous-time signal analysis; discrete-time signal analysis
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54