0204406Seminar in Physics
สัมมนาฟิสิกส์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การค้นคว้าวิจัยทางฟิสิกส์ การสืบค้นสารสนเทศแบบต่าง ๆ การเสนอผลงานการ ค้นคว้าและการวิจัย


Literature search in physics research, information investigation, presentation of papers or research work
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54