0204397Analog Circuits Laboratory
ปฏิบัติการวงจรแอนะลอก
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO0204354

Course Description
การไบอัสทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณ วงจรขยายสัญญาณแบบป้อนกลับ วงจรออปแอมป์แบบเชิงเส้นและแบบไม่เป็นเชิงเส้น วงจรจ่ายกำลังกระแสตรง วงจรเชิงเลขแบบต่างๆ


A laboratory work on electronic circuits; transistor biasing; amplifiers, foodback amplifiers, linear and nonlinear applications of op-amps, dc power supplies
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54