0204383Physics Measurement and Instrument
เครื่องมือวัดและการวัดทางฟิสิกส์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีการวัด การใช้เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ และการประยุกต์


Measurement theory, the use of physical instrumentation and their applications
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54