0204354Analog Circuits
วงจรแอนะลอก
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะสมบัติกระแส-แรงดันของไดโอดชนิดต่างๆและการประยุกต์ใช้งาน ลักษณะสมบัติกระแส-แรงดันของทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าแบบจำลองของทรานซิสเตอร์
การไบอัสทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์วงจรขยายทรานซิสเตอร์พื้นฐาน วงจรขยายป้อนกลับ ผลตอบสนองเชิงความถี่ ออปแอมป์และการประยุกต์ในวงจรเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วงจรกำหนิดสัญญาณ

Current-voltage characteristics of electronic devices; basic electronic circuits; diode; BJT; FET; transistor biasing; small signal transistor amplifiers; analysis of feedback amplifiers; operational amplifier and its applications in linear and nonlinear
circuits; oscillator
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54