0204296Electric Circuit Laboratory 2
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO0204244

Course Description
วงจรบริดจ์ชนิดต่างๆวงจรกรองชนิดต่างๆการหาวงจรสมมูลสองขั้วแบบต่างๆ การส่งถ่ายพลังงานสูงสุด หม้อแปลงและวงจรสมมูลของหม้อแปลง เซนเซอร์และวงจรวัด


Bridge circuits; filters; two-port equivalent circuits; maximum power transfer; transformer and its equivalent circuits; sensor and measuring circuits
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54