0204295Electric Circuit Laboratory 1
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO0204233

Course Description
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรเรโซแนนซ์ ผลตอบชั่วครู่ และผลตอบสถานะอยู่ตัวของวงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่งและอันดับสอง


A laboratory works on dc and ac circuits;resonance;first-order and second-order transient responses
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54