0204231Electromagnetic Theory 1
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กฎของคูลอมป์ ความเข้มของสนามไฟฟ้า พลังงานและศักดา ตัวนำและไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ สมการปัวส์ซองและลาปลาซ สนามแม่เหล็กแบบสม่ำเสมอ สนามแม่เหล็กที่แปรตามเวลา สมการแมกซ์เวลล์ การแผ่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


Coulomb's law, electric fields, energy and potential, conductors and dielectrics, condensers, Poisson and Laplace's equation, steady magnetic fields, time dependent magnetic fields, Maxwell's equation, electromagnetic wave propagation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54