0204231Electromagnetic Theory
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กฎของคูลอมป์ ความเข้มข้นของสนามไฟฟ้า พลังงานและศักดา ตัวนำและไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ สมการปัวส์ซองและลาปลาซ สนามแม่เหล็กแบบสม่ำเสมอ สนามแม่เหล็กที่แปรตามเวลา สมการแมกซ์เวลล์ การแผ่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53