0204192Physics Laboratory 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะวิทย์
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CON0204102 หรือ
CO0204102 หรือ
CO0204102 หรือ
CO0204102

Course Description
การทดลองสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 0204 102 ฟิสิกส์ 2


Experiments are designed and conducted to match with the learning process and subjects in 0204 102 Physics 2
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54